Inleiding

Aanleiding

Het vigerende Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Medemblik is gedateerd en aan vernieuwing toe, de gemeente heeft behoefte aan een integrale beschouwing van de huidige, gewenste en toekomstige verkeersstromen. Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en energietransitie erg in beweging zijn, is dit een geschikt moment voor het vernieuwen van het GVVP. Ontwikkelingen als elektrisch rijden (met o.a. het beleid rond laadpalen), steeds grotere diversiteit aan fietsen en het gebruik ervan, vergrijzing, opkomst deelmobiliteit, smart mobility (o.a. ontwikkeling Mobility As A Service) leggen meer nadruk op leefbaarheid en duurzaamheid en hebben impact op de verdeling van de openbare ruimte.

De basis van het nieuwe GVVP is een gedragen beeld op de toekomst van de mobiliteit tot en met 2030/2035. De beoogde doelen in dit plan bieden sturing aan de mobiliteitsontwikkelingen en leiden tot praktische handvatten in de dagelijkse praktijk. Het GVVP schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer. Het GVVP biedt als resultaat een duidelijk beeld van de benodigde netwerken voor de verschillende vervoerswijzen zoals een categoriseringskaart (met duidelijke voorbeelden) zodat in één oogopslag mogelijk is te zien welk type weg het betreft.

Proces en aanpak
  • Er is gekozen voor een datagedreven aanpak.

  • Op deze manier zijn de resultaten reproduceerbaar zodat dit gemakkelijk is voor evaluatie en herziening van het GVVP.

  • Naast data zijn ook grenzen(kaders) nodig.

Gedurende het proces is met meerdere belangengroepen gesproken en zijn zij op de hoogte gehouden van de voortgang voor het opstellen van het GVVP. Onder andere bewonersverenigingen en dorpsraden uit de verschillende kernen, ondernemersverenigingen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (zoals hulpdiensten, Veilig Verkeer Nederland en Visio) en scholen hebben kunnen meepraten in het proces. Het proces is ook weergegeven op de volgende pagina.


Vigerend beleid en ontwikkelingen

Uitgangspunt van dit beleidsplan zijn de huidige beleidsplannen en vastgestelde ontwikkelingen. Zowel vastgesteld gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid op het gebied van mobiliteit is als basis meegenomen in de analyse. Met betrekking tot de gebiedsontwikkelingen in de gemeente zijn alleen vastgestelde plannen meegenomen. Mogelijke woningbouwontwikkelingen die nog niet concreet zijn vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Leeswijzer

In dit document vindt u het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan verdeeld in de volgende stappen:

Huidige situatie

Trends en ontwikkelingen

Knelpunten

Vertaling van knelpunten naar ambities en doelstellingen

Wensbeelden verkeerstructuur

Samenvatting en vervolg