Inleiding

Dit Maatregelplan vormt de afsluiting van het mobiliteitsbeleid. De basis van dit Maatregelplan is gelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hierin is de huidige verkeerskundige situatie beschreven en vertaalt naar knelpunten en wensen. Deze zijn vervolgens omgezet naar de ambities en doelstellingen. Op basis hiervan hebben de volgende vier elementen prioriteit:

 • Aantal specifieke locaties waar de verkeersveiligheid verbeterd dient te worden.

 • Leefbaarheid en veiligheid lintbebouwing;

 • Leefbaarheid en veiligheid kernen;

 • Verbeteren verkeersveiligheid fietsroutes;

Per element is in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan aangegeven welke keuzes gemaakt zijn en zijn handvatten gegeven welke nodig zijn voor een verder uitwerking naar dit Maatregelplan.

Het Maatregelplan is een kapstok waarin zowel de komende 2 tot 4 jaar, 4 tot 8 jaar als 8 jaar en verder een handvat gegeven wordt welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een verkeerveilige, leefbare en bereikbare gemeente.

Dynamisch document

Mobiliteit is altijd in beweging, daarnaast zijn er ook factoren in de gemeente en rondom de gemeente die van grote invloed zijn op de mobiliteitsstromen. Het Maatregelplan is dan ook primair een basis vanuit de gemeente als wegbeheerder, ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat er kansen zijn bepaalde locaties eerder aan te pakken of kunnen ook leiden tot nieuwe locaties.

Sinds het vaststellen van het GVVP zijn er drie verschillende ontwikkelingen die mogelijke ertoe leiden dat mogelijk nieuwe locaties worden aangepakt danwel locaties in de nabije toekomst eerder aangepakt kunnen worden:

 1. Provinciale wegen

 2. Woningbouw

 3. Bedrijven

1 Provinciale wegen

De provinciale wegen in de gemeente Medemblik vormen belangrijke aandachtspunten in het mobiliteitsnetwerk van de gemeente. Hier komt relatief veel verkeer samen, waardoor dit vaak al knelpunten zijn vanuit verkeersveiligheid en ook vormen ze vaak barrières voor langzaam verkeer. De gemeente steekt om die reden (succesvol) energie in de lobby richting de Provincie Noord-Holland.

Hierdoor is er na een aantal jaren veel beweging gekomen in het project van de Parallelweg langs de N240 en zijn er goede overleggen met de provincie over mogelijke verbeteringen aan de rotonde van de N240 bij het WFO-terrein.

2 Woningbouw

Net als veel andere gemeenten in Nederland staat ook de gemeente Medemblik voor een opgaaf om het aantal woningen uit te breiden. Meer woningen leidt altijd tot een toename van de mobiliteit. Echter is dit ook meteen een kans om leefbaarheid en veiligheid te versterken. De gemeente pakt nieuwbouwprojecten dan ook integraal op en zet in op meekoppelkansen bij mogelijke nieuwbouwprojecten.

Indien gekozen wordt voor nieuwe woningen in Wognum zal binnen dit project ook meteen kansen opgepakt worden om de infrastructuur voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer in de hele gemeente te verbeteren.

3 Bedrijven

Het kan zijn dat er in de nabije toekomst zich een uitbreiding voordoet van bepaalde bedrijventerreinen. Meer bedrijven leidt ook tot meer mobiliteit, maar ook hier is het van belang om net als bij woningbouwontwikkelingen deze te koppelen aan een verbetering van het mobiliteitsnetwerk. Het huidige netwerk kent op verschillende knelpunten al dusdanige knelpunten dat het van belang is om bij nieuwe ontwikkelingen ook bijbehorende nieuwe wegen en fietspaden aan te leggen.

Werkwijze

Het maatregelenpakket bestaat uit maatregelen die zijn opgesteld voor locaties (wegvakken en/of kruispunten) die naar voren kwamen in de knelpuntensamenvatting in het GVVP. In deze knelpuntensamenvatting kwamen de onderstaande vier thema's naar voren. In dit maatregelenpakket is dezelfde indeling aangehouden. Vervolgens zijn deze locaties aangevuld met aangedragen punten die in het proces ná vaststelling van het GVVP ingediend zijn. 

 • Verkeersveiligheid op specifieke locaties;

 • Leefbaarheid en veiligheid lintbebouwing;

 • Leefbaarheid en veiligheid kernen;

 • Verbeteren verkeersveiligheid fietsroutes.

Daarnaast zijn er maatregelen benoemd die niet zozeer locatiegebonden zijn. Dit zijn de zogenoemde flankerende maatregelen.

Bij de locaties is vervolgens op basis van onze ervaring met mobiliteitsplannen in verschillende gemeentes maatregelrichtingen opgesteld. Hierbij is het soms nodig om voor één locatie (wegvak of kruispunt) meerdere maatregelen te definiëren. Deze maatregelen zijn vervolgens geïnventariseerd, waarbij gekeken is naar de lengte waarvoor de maatregel moet gelden. Ook is gekeken welke weggebruiker de effecten van de maatregel meemaakt. Vervolgens is een verkenning gemaakt van verschillende raakvlakken, die bestaan uit:

 • Locaties genoemd als hoogrisicolocatie in de SPV-risico-analyse;

 • Locaties genoemd in het Toekomstbeeld Fiets van de Provincie Noord-Holland;

 • Locaties die mogelijk drukker worden door woningbouwontwikkelingen in het Grootslag (op de oost-westverbindingen in de gemeente);

 • Locaties die al aangepakt worden door de gemeente (werk-met-werk);

 • Locaties die al in onderzoek zijn.

Bij deze maatregelen is vervolgens een kosteninschatting gemaakt in vijf kostencategoriën, die lopen van kleine maatregelen en daardoor goedkoop, en grote maatregelen die duurder zijn. De kostencategoriën zijn de volgende:

 1. Maatregelen waarna nader onderzoek gedaan moet worden, of bestaan uit monitoring, handhaving of lobbyen. Dit zijn over het algemeen maatregelen waarbij de gemeente inzet moet doen waarbij andere partijen (bijvoorbeeld politie of handhaving, of inzet van politici richting de Provincie) deze maatregel moet uitvoeren. De kosten worden geschat op 5.000 tot 15.000 euro per maatregel.

 2. Het aanpassen van een schoolzone, het realiseren van één drempel of één poortconstructie. De kosten worden geschat op 15.000 tot 100.000 euro per maatregel.

 3. De reconstructie van één kruispuntreconstructie, of de aanleg van meerdere drempels of poortconstructies. De kosten worden geschat op 100.000 tot 1 miljoen euro per maatregel.

 4. Een herinrichting van een kort wegvak (onder de 500 meter), de reconstructie van meerdere kruispunten of de aanleg van een fietspad. De kosten worden geschat op 1 tot 5 miljoen euro per maatregel.

 5. Het herinrichten van een wegvak over een lange lengte of de aanleg van compleet nieuwe (auto)infrastructuur. De kosten hiervan worden ingeschat op meer dan 5 miljoen euro per maatregel.

Vervolgens is een prioritering gemakat van de verschillende maatregelen, op basis van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Hierbij is rekening gehouden met werk-met-werk, kosten en trends en ontwikkelingen. Deze prioritering is in de hoofdstukken hierna per maatregel weergegeven als kortetermijnmaatregel of als (middel)langetermijnmaatregelen.

De maatregelen zijn in detail in te zien via het menu aan de linkerkant. Het kan zijn dat een bepaalde maatregel in meerdere maatregelthema's past. In dit geval zijn deze maatregelen opgenomen in het bovenste maatregelthema zoals in het menu hiernaast is weergegeven. 

De complete maatregelenlijst inclusief thema's, raakvlakken en kostenraming is hier te vinden, opgedeeld in kortetermijnmaatregelen en (middel)langetermijnmaatregelen.